ساخت ماهواره «پارس یک» با همکاری مراکز تحقیقاتی

خبر
ساخت ماهواره «پارس یک» با همکاری مراکز تحقیقاتی
1395/12/03
00:00:00