ساخت بزرگترین سازه‌ی فضایی تاریخ بشر توسط ناسا

خبر
 ساخت بزرگترین سازه‌ی فضایی تاریخ بشر توسط ناسا
1393/06/24
00:00:00