رییس جمهور در مراسم روز فناوری فضایی:

خبر
تکنولوژی فضایی موجب اقتدار کشور است/وزارت ارتباطات همه نیارهای ارتباطی جامعه را تامین کند
1395/11/13
00:00:00