روسیه ماهواره مکان یاب ˈگلوناس-امˈ را به فضا پرتاب کرد

خبر
روسیه ماهواره مکان یاب ˈگلوناس-امˈ را به فضا پرتاب کرد
1393/03/25
00:00:00