روسیه برای ارسال تجهیزات آمریکا به ایستگاه فضایی اعلام آمادگی کرد

خبر
روسیه برای ارسال تجهیزات آمریکا به ایستگاه فضایی اعلام آمادگی کرد
1393/08/10
00:00:00