رصد گدازه یک آتشفشان از فضا در اندونزی

خبر
رصد گدازه یک آتشفشان از فضا در اندونزی
1392/02/23
00:00:00