دو انفجار موشک و فضاپیمای آمریکایی، قدرت فضایی این کشور را زیر سوال برد

خبر
دو انفجار موشک و فضاپیمای آمریکایی، قدرت فضایی این کشور را زیر سوال برد
1393/08/10
00:00:00