دومین شکست فضایی آمریکا در کمتر از یک هفته

خبر
دومین شکست فضایی آمریکا در کمتر از یک هفته
1393/08/10
00:00:00