درحال تدوین برنامه زمان بندی و بازنگری در برنامه ده ساله فضایی کشور هستیم

خبر
درحال تدوین برنامه زمان بندی و بازنگری در برنامه ده ساله فضایی کشور هستیم
1393/08/18
00:00:00