حضور دکتر واعظی در شورای اداری استان قم/ پروژه های ICT قم به بهره برداری رسید

خبر
حضور دکتر واعظی در شورای اداری استان قم/ پروژه های ICT قم به بهره برداری رسید
1394/11/13
00:00:00