جشن تولد ده سالگی مریخ نورد «فرصت» در سیاره سرخ چگونه گذشت؟

خبر
جشن تولد ده سالگی مریخ نورد «فرصت» در سیاره سرخ چگونه گذشت؟
1392/04/18
00:00:00