جاخالی ایستگاه فضایی برای پیشگیری از برخورد با زباله فضایی چین

خبر
جاخالی ایستگاه فضایی برای پیشگیری از برخورد با زباله فضایی چین
1393/08/24
00:00:00