تلاش فرانسه برای فروش ماهواره جاسوسی و تجهیزات جنگی قدیمی به امارات

خبر
تلاش فرانسه برای فروش ماهواره جاسوسی و تجهیزات جنگی قدیمی به امارات
1392/04/18
00:00:00