تعویق پرتاب آزمایشی موشک خصوصی جدید در پی بروز نقص فنی

خبر
تعویق پرتاب آزمایشی موشک خصوصی جدید در پی بروز نقص فنی
1392/01/31
00:00:00