تصویر فضایی از خشک شدن یکی از چهار دریاچه بزرگ دنیا

خبر
تصویر فضایی از خشک شدن یکی از چهار دریاچه بزرگ دنیا
1393/07/12
00:00:00