تاکید دولت بر حفظ استقلال و یکپارچگی سازمان فضایی ایران

خبر
تاکید دولت بر حفظ استقلال و یکپارچگی سازمان فضایی ایران
1392/09/30
00:00:00