تأخیر مجدد در پرتاب ماهواره هواشناسی JPSS-۱

خبر
 تأخیر مجدد در پرتاب ماهواره هواشناسی JPSS-۱
1395/11/10
00:00:00