بزرگترین رصدخانه رادیویی زمینی جهان تکمیل شد

خبر
بزرگترین رصدخانه رادیویی زمینی جهان تکمیل شد
1393/03/31
00:00:00