برنامه روسیه برای ارسال چهار ماهواره ناوبری جدید به فضا

خبر
برنامه روسیه برای ارسال چهار ماهواره ناوبری جدید به فضا
1392/03/20
00:00:00