با حضور رییس جمهور از دستاوردهای فضایی رونمایی شد

خبر
با حضور رییس جمهور از دستاوردهای فضایی رونمایی شد
1394/11/17
00:00:00