بافرمان رئیس جمهوری؛ ماهواره ملی 'فجر' در مدار زمین قرارگرفت

خبر
بافرمان رئیس جمهوری؛ ماهواره ملی 'فجر' در مدار زمین قرارگرفت
1393/11/13
00:00:00