ایران برای ساخت ماهواره از کشورهای آسیایی بهره می‌گیرد

خبر
ایران برای ساخت ماهواره از کشورهای آسیایی بهره می‌گیرد
1393/03/18
00:00:00