انفجار پیرترین ماهواره کاربردی آمریکا در مدار

خبر
انفجار پیرترین ماهواره کاربردی آمریکا در مدار
1393/12/13
00:00:00