الحاق موفق فضاپیمای چینی به ایستگاه فضایی اختصاصی

خبر
الحاق موفق فضاپیمای چینی به ایستگاه فضایی اختصاصی
1392/03/27
00:00:00