اسپیس ایکس دو ماهواره مخابراتی را با موفقیت در مدار زمین قرار داد

خبر
اسپیس ایکس دو ماهواره مخابراتی را با موفقیت در مدار زمین قرار داد
1393/12/11
00:00:00