پرتاب ۳ ماهواره موفق در حوزه سنجشی و مخابراتی/ تا پایان امسال چندین ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد

خبر فضایی
پرتاب ۳ ماهواره موفق در حوزه سنجشی و مخابراتی/ تا پایان امسال چندین ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد
1397/07/16
14:16:52