نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی/ تولید و بومی سازی ماهواره‌های تحقیقاتی

خبر فضایی
نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی/ تولید و بومی سازی ماهواره‌های تحقیقاتی
1397/07/16
12:46:29