رئیس سازمان فضایی: پرتاب ماهواره «دوستی» در اولویت است

خبر فضایی
رئیس سازمان فضایی: پرتاب ماهواره «دوستی» در اولویت است
1397/07/16
12:19:22