حقایقى شگفت انگیز از تبدیل ستاره ای نارس به یک سیاره/ یک روز در «مشتری» چه قدر طول می‌کشد؟

خبر فضایی
حقایقى شگفت انگیز از تبدیل ستاره ای نارس به یک سیاره/ یک روز در «مشتری» چه قدر طول می‌کشد؟
1397/08/14
08:57:34