اسپیس ایکس ماهواره مخابراتی دیگری را پرتاب می کند

خبر فضایی
اسپیس ایکس ماهواره مخابراتی دیگری را پرتاب می کند
1397/04/31
19:47:57