وزیر ارتباطات: ۳ ماهواره جدید در سال جاری تحویل می‌دهیم

خبر دولت
وزیر ارتباطات: ۳ ماهواره جدید در سال جاری تحویل می‌دهیم
1398/03/05
09:57:37