وزیر ارتباطات پنج پروژه بزرگ ارتباطی آذربایجان غربی را افتتاح کرد

خبر دولت
وزیر ارتباطات پنج پروژه بزرگ ارتباطی آذربایجان غربی را افتتاح کرد
1397/06/20
23:00:03