وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح مرکز داده تبریز مطرح کرد:

خبر دولت
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح مرکز داده تبریز مطرح کرد:
1399/04/08
13:25:23