وزیر ارتباطات در بازدید از مرکز کنترل هوشمند ترافیک تهران:

خبر دولت
وزیر ارتباطات در بازدید از مرکز کنترل هوشمند ترافیک تهران:
1397/12/21
17:06:42