صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر در بخش فضایی ایجاد می شود

خبر دولت
صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر در بخش فضایی ایجاد می شود
1397/10/17
15:19:30