شبکه ملی اطلاعات ضامن رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است / با اجرای ۳ جز دیگر بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تکمیل می‌شود

خبر دولت
شبکه ملی اطلاعات ضامن رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است / با اجرای ۳ جز دیگر بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تکمیل می‌شود
1399/06/16
16:29:22