رییس سازمان فضایی ایران: فناوری فضایی در زندگی مردم نقش آفرینی می کند

خبر دولت
رییس سازمان فضایی ایران: فناوری فضایی در زندگی مردم نقش آفرینی می کند
1397/11/13
13:14:08