توسعه همکاری های ایران و ارمنستان با تبادل یک قرارداد / آغاز مذاکرات در سه حوزه فناوری اطلاعات

خبر دولت
توسعه همکاری های ایران و ارمنستان با تبادل یک قرارداد / آغاز مذاکرات در سه حوزه فناوری اطلاعات
1397/12/08
19:48:42