آذری جهرمی: زیرآب‌زنی و بوروکراسی در وزارت ارتباطات جایی ندارد

خبر دولت
آذری جهرمی: زیرآب‌زنی و بوروکراسی در وزارت ارتباطات جایی ندارد
1397/09/11
08:43:37