آذری جهرمی در اجلاس وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور:

خبر دولت
آذری جهرمی در اجلاس وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور:
1398/04/04
14:03:31