آذری جهرمی خواستار شد: تشکیل بازار منطقه ای در حوزه ICT

خبر دولت
آذری جهرمی خواستار شد: تشکیل بازار منطقه ای در حوزه ICT
1397/07/18
11:25:04