(ویدئو) «بالن ارتباطی» ابتکاری برای پایداری ارتباطات در زمان بحران: گامی دیگر به سوی ایران هوشمند

خبر داخلی
(ویدئو) «بالن ارتباطی» ابتکاری برای پایداری ارتباطات در زمان بحران: گامی دیگر به سوی ایران هوشمند
1399/08/04
08:39:31