یازده طرح پژوهشگاه فضایی ایران گواهی ثبت اختراع و اعتبارسنجی دریافت کردند

خبر داخلی
یازده طرح پژوهشگاه فضایی ایران گواهی ثبت اختراع و اعتبارسنجی دریافت کردند
1399/02/17
09:31:30