گزارش عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص برآورد خسارت سیل ارائه شد

خبر داخلی
گزارش عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص برآورد خسارت سیل ارائه شد
1398/07/08
17:23:32