کسب گواهی اعتبارسنجی دو اختراع از دستاوردهای محققان پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
کسب گواهی اعتبارسنجی دو اختراع از دستاوردهای محققان پژوهشگاه فضایی ایران
1399/03/17
12:22:10