پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران برای پیشبرد برنامه‌های فضایی کشور تجدید پیمان کردند

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران برای پیشبرد برنامه‌های فضایی کشور تجدید پیمان کردند
1399/02/20
12:09:20