پژوهشکده مکانیک نماینده صنعت فضایی و پیشرو در ایجاد کسب و کارهای فضاپایه در جنوب کشور

خبر داخلی
پژوهشکده مکانیک نماینده صنعت فضایی و پیشرو در ایجاد کسب و کارهای فضاپایه در جنوب کشور
1397/09/13
18:01:37