پروژه‌های کاربردی سنجش از دور پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه باکوتل ارائه شد

خبر داخلی
پروژه‌های کاربردی سنجش از دور پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه باکوتل ارائه شد
1397/09/14
14:31:48