همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کاربردهای سنجش از دور

خبر داخلی
همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با وزارت جهاد کشاورزی  برای توسعه کاربردهای سنجش از دور
1397/11/15
16:58:39