با تکیه بر عزم و همت جوانان متخصص حوزه فضا بر تحریم‌ها غلبه می‌کنیم / انسجام کاری و تعامل سیستماتیک در جهت هم‌افزایی، نیاز اصلی بخش فضایی کشور است / مناسب است شعار بومی برای هفته جهانی فضا انتخاب شود

خبر داخلی
با تکیه بر عزم و همت جوانان متخصص حوزه فضا بر تحریم‌ها غلبه می‌کنیم / انسجام کاری و تعامل سیستماتیک در جهت هم‌افزایی، نیاز اصلی بخش فضایی کشور است /  مناسب است شعار بومی برای هفته جهانی فضا انتخاب شود
1398/07/13
11:10:12